Minőségi irányítási rendszer

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend intézményeinek – a „Mi Házunk”, Marista közösségi ház és a Szent Pál Marista Általános Iskola – teljes tevékenységére – a „Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.” műszaki érvényességi, és minden intézményi telephelyre kiterjedő fizikai érvényességi területtel – az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be.

Jövőképünk szerint a Marista szellemiségben működő, magas oktatási-nevelési színvonalú, társadalmi értékekre nyitott, gazdaságilag stabil hátterű intézményt kívánunk fenntartani.

Intézményi missziónkban az alapfokú nevelés-oktatás mellett fontosnak tartjuk tanulóinknak a katolikus szellemben történő nevelését, az örökérvényű keresztényi értékrend alapelveinek átadását, a keresztényi gondolkodás kialakítását. Olyan átfogó nevelési szolgálatot kínálunk fel a gyermekeknek, melyet a Marista Szellem ihletett, és amelyben együttműködnek testvérek és világiak, példájukkal és a másik ember felé forduló figyelmükkel biztosítják ennek megvalósulását.

Jelen nyilatkozatban közzétett politika megfelel:

 • Szervezetünk szándékainak és környezetének, beleértve tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink jellegét, mértékét, kockázatait és hatásait,
 • támogatja Szervezetünk stratégiai irányvonalát,
 • illetve keretet ad a céljaink kitűzéséhez.

Célunk, hogy

 • a partnerközpontú szemléletmód kialakításával és fenntartásával az iskola működése magas szinten feleljen meg a partnerek igényeinek, a partnerek közötti kommunikáció legyen gyakori és kétirányú, működjön hatékony jelzőrendszer.
 • az intézmény működésében nyerjen teret a minőségközpontú szemléletmód, a folyamatos ellenőrzés, értékelés, fejlesztés.
 • váljon hatékonyabbá az oktató-nevelő munka, ami megnyilvánul:
 • a tanulók erős, vagy erősödő motivációjában,
 • lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók számának csökkenésében,
 • a tanulók tehetségének kibontakoztatását szolgáló tevékenységek végzésében,
 • a tanulók hitéleti aktivitását lehetővé tevő programok tartásában,
 • a humánerőforrás fejlesztése érdekében a munkatársak képzése legyen folyamatos.

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend intézményeinek felső vezetősége az alábbiakban kijelenti, hogy:

 • kötelezi magát a minőségpolitikai nyilatkozat és az azzal összhangban meghatározott minőségcélok betartására és megvalósítására.
 • biztosítja és bizonyítja vezetői szerepvállalását és elkötelezettségét az irányítási rendszer vonatkozásában azzal, hogy:
 • vállalja az elszámoltathatóságot az irányítási rendszer eredményességéért;
 • biztosítja a politika és a célok meghatározását az irányítási rendszerre, valamint ezek összhangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával;
 • biztosítja az irányítási rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba;
 • elősegíti a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását;
 • biztosítja az irányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
 • kommunikálja az eredményes minőségirányítás és az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságát;
 • biztosítja, hogy az irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit;
 • bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak az irányítási rendszer eredményességéhez;
 • előmozdítja a fejlesztést;
 • támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szerepkörben lévőknek, hogy bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat.
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartása, a Szervezet által vállalt és alkalmazott egyéb megfelelési követelmények teljesítése, a Szervezet minden munkatársának – beleértve a Szervezet nevében eljárókat és szolgáltatókat, illetve egyéb közreműködőket is – kötelessége.
 • a felső vezetőség biztosítja az erőforrásokat:
 • az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány követelményeinek megfelelő irányítási rendszer működtetéséhez és eredményességének fejlesztéséhez,
 • a minőségcélok, változáskezelési tervek, folyamattervek megvalósításához,
 • a munkatársak képzéséhez.
 • azon intézkedések végrehajtásához, melyek lehetővé teszik azt, hogy jelen politika és kapcsolódó céljaink ismertetve legyenek minden, a szervezet szabályozása alatt álló személlyel, annak biztosítására, hogy céljaink megvalósítása és a működés során mindenki tudatában legyen egyéni kötelezettségeinek és felelősségeinek.
 • a Minőségirányítási kézikönyv és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ismerete és az általuk szabályozott eljárások betartása minden munkatársunk számára kötelező érvényű.
 • a szervezet céljainak, célkitűzéseinek megvalósulását, illetve irányítási rendszerét évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálás végrehajtásával ellenőrzi.
 • a szervezet minőségirányítási rendszerének kialakítására, bevezetésére, működtetésére, felügyeletére, fenntartására, eredményességének fejlesztésére és a teljesítmény növelésének elősegítésére kinevezte minőségirányítási vezetőjét.
 • Jelen minőségpolitikai nyilatkozatot, a kapcsolódó célokat és intézkedéseket a szervezeten belül kommunikálni kell, azokat meg kell érteni és alkalmazni kell, illetve megfelelő módon rendelkezésre kell bocsátani a lényeges érdekelt felek számára.
Tristany de Juan Pablo Adolfo
Magyarországi képviselő 
Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend
Scroll to top